Profil-/jobtøj
Arbejdstøj
Sportstøj
Merchandise
Firmagaver
Cykling
Profil-/jobtøj
Arbejdstøj
Sportstøj
Merchandise
Firmagaver
Cykling

Handelsbetingelser

September 2020

1. Generelt

1.1 Med mindre andet er aftalt eller fremgår af en ordrebekræftelse, er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle leverancer.

1.2 Grundet vor konstante produktudvikling er tekniske specifikationer i brochurer, brugsanvisninger, prislister m.v. vejledende. Disse specifikationer kan når som helst i mangel af modstridende skriftlig aftale ændres af Gerdøe Profil ApS..

1.3. Prøver betragtes som typeprøver, og Gerdøe Profil ApS påtager sig intet ansvar for at leverede varer er i nøje overensstemmelse hermed, med mindre dette er skriftligt aftalt.

1.4. Bistand fra Gerdøe Profil ApS til køber med rådgivning og service af enhver art er ikke ansvarspådragende for p Gerdøe Profil ApS, uanset om Gerdøe Profil ApS måtte have begået fejl.

1.5. Gerdøe Profil ApS hæfter som leverandør af varer, tryk, brodering m.m. ikke for ophavsretten til det/de logo som køber leverer til os.

Såfremt der kan være tvivl om den rette brug, vedligeholdelse m.v. af leverede varer, må køber straks indhente fornødne oplysninger herom hos Gerdøe Profil ApS.

2. Tilbud og ordrer

2.1 Tilbud afgivet af Gerdøe Profil ApS er bindende for Gerdøe Profil ApS i 8 dage, med mindre andet fremgår af tilbudet.
En aftale anses for indgået, når Gerdøe Profil ApS  har modtaget købers skriftlige eller mundtlige accept heraf.

2.2  Ordrer er bindende for køber, når køber har modtaget ordrebekræftigelse fra Gerdøe Profil ApS.

2.3 I tilfælde af at Gerdøe Profil ApS’s ordrebekræftigelse ikke er i overensstemmelse med købers ordre og køber ikke kan acceptere uoverensstemmelserne, skal køber straks og inden tre dage give Gerdøe Profil ApS skriftlig meddelelse herom. Sker dette ikke anses Gerdøe Profil ApS’s ordrebekræftigelse for accepteret af køber.

3. Levering

3.1 Alle leverancer er ab Gerdøe Profil ApS’s lager med mindre andet er skriftligt aftalt. Levering betragtes som sket, når varen er overgivet til den første befragter.
Transporten udføres på købers regning og risiko. Hvis Gerdøe Profil ApS ikke har modtaget specielle instruktioner fra køber om transporten er Gerdøe Profil ApS berettiget til at bestemme transportform og transportrute.

3.2. Ved enkelt ordre på under 800 kr. excl. moms tillægges derudover et ekspeditionssgebyr på p.t. 35 kr + moms.

3.3 Ved levering påhviler det køber straks at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. Reklamation skal ske skriftligt snarest muligt og senest 8 dage efter modtagelsen.

3.4 Returnerede varer, der er beskadiget eller forringet i købers besiddelse, udbedres for købers regning. Varerne skal i så fald returneres tørre og rene. I modsat fald vil disse blive renset/vasket for købers regning.

4. Tilbagelevering, annullering og ombytning

4.1 Fra købers side kan ordrer kun annulleres og leverancer kun tilbageleveres efter forudgående skriftlig aftale med Gerdøe Profil ApS.

4.2 Tilbagelevering af en leverance skal altid ske i ubrugt tilstand og i den originale emballage. Udgifter til tilbagelevering af leverancen påhviler køber.

4.3 Specialordrer kan ikke tilbageleveres eller annulleres fra købers side.

4.4 Ved kreditering eller ombytning af varer beregner Gerdøe Profil ApS sig til dækning af interne omkostninger et gebyr på minimum 15% af fakturaprisen, dog minimum 50 kr.

5. Forsinkelse

5.1 Oplyste leveringstider er omtrentlige. Såfremt en forsinkelse skyldes forhold uden for Gerdøe Profil ApS’s herredømme såsom krig, strejker, lockout, produktionsstandsninger, maskinsvigt, transportsvigt eller transporthindringer, import- eller eksporthindringer, myndighedsindgreb, ugunstig vejrlig, brand, oversvømmelser, andre ulykkestilfælde samt hindringer, der skyldes forsinkede eller udeblevne leverancer fra Gerdøe Profil ApS’s sædvanlige leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, fritages Gerdøe Profil ApS for ethvert ansvar og forbeholder sig helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde levering med en efter omstændigheden rimelig frist ud over den fastsatte leveringstid.
Køber er ikke berettiget til at hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning på grundlag af forsinkelser af ovennævnte karakter.

6. Mangler

6.1 Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve aftalen og/eller til at kræve skadeserstatning af Gerdøe Profil ApS. Gerdøe Profil ApS er berettiget til enten at vælge mellem en afhjælpning af manglen, eventuelt ved omlevering, eller ydelse af forholdsmæssigt afslag i prisen.

Ved afhjælpning vil enhver mangel blive afhjulpet på Gerdøe Profil ApS’s adresse. Udgifter til fragt og forsendelse samt montering og demontering af den mangelfulde leverance udenfor Gerdøe Profil ApS’s adresse sker på købers regning og risiko.

6.2 Gerdøe Profil ApS’s ansvar omfatter kun mangler, som opstår ved korrekt anvendelse af den leverede vare.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager opstået efter, at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden Gerdøe Profil ApS’s skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på mangelfuld måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse samt uagtsom eller overdreven brug.

6.3 Nuanceforskel i farve, design, broderinger el.lign. betragtes ikke som en mangel og kan ikke påberåbes af køber som en mangel.

7. Ansvar for leverancens skadesforvoldelse – produktansvar

7.1 Gerdøe Profil ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Gerdøe Profil ApS eller andre, som Gerdøe Profil ApS har ansvaret for.

7.2 Gerdøe Profil ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse. Gerdøe Profil ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvor disse indgår. I øvrigt er Gerdøe Profil ApS ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre på samme betingelser som for personskade.

7.3 I den udstrækning, Gerdøe Profil ApS måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde Gerdøe Profil ApS skadesløs i samme omfang, som Gerdøe Profil ApS ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.

7.4 Disse begrænsninger i Gerdøe Profil ApS’s ansvar gælder ikke, hvis Gerdøe Profil ApS  har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed eller forsæt.

7.5 I tilfælde af at trediemand fremsætter krav om erstatningsansvar overfor køber vedr. produkter leveret af Gerdøe Profil ApS, skal køber straks skriftligt underrette Gerdøe Profil ApS herom.

7.6 Såfremt trediemand over for Gerdøe Profil ApS fremsætter krav om produktansvar for produkter omfattet af leverance til køber, er køber forpligtet til at acceptere, at den pågældende domstol også skal være værneting for et eventuelt krav mod køber vedr. samme produktansvarssag.

8. Indirekte tab

8.1. Gerdøe Profil ApS er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab og avancetab.

9. Pris og betaling

9.1 Alle leveringer sker, med mindre anden aftale foreligger, til Gerdøe Profil ApS’s på leveringsdagen noterede almindelige priser.

9.2 Hvis de på leveringsdagen gældende priser er højere end de på aftaletidspunktet gældende, kan køber frigøre sig fra aftalen, med mindre prisstigninger sker på grund af omkostningsstigninger fremkaldt af øgede eller ændrede told- og afgiftssatser, myndighedsindgreb, valutakursændringer eller ekstraordinære vareprisstigninger i Danmark eller udlandet.

9.3 Alle anførte priser og gebyrer er excl. moms.

9.4 Alle leveringer forfalder til betaling pr. leveringsdagen. Ved sp.ordrer dog mod forudbetaling
Efter betalingsfristens udløb beregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned regnet fra fakturadato, dog mindst 50 kr.

9.5 Ejendomsretten til leverede varer forbliver Gerdøe Profil ApS’s indtil fuld betaling incl. eventuelle morarenter har fundet sted, idet risikoen for det leverede dog er overgået til køber på leveringstidspunktet.

10. Værneting

10.1 Enhver tvist der måtte opstå mellem Gerdøe Profil ApS og køber i relation til disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder fortolkningstvivl af betingelserne, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København efter danske retsregler, jf. dog punkt 7.6.